Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

pethojos

pethojos képe

Személyes információk

Név
Dr. Pethő József

Szakmai információk

Szakmai önéletrajz

Magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1984.
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1988.
PhD, Nyelvtudomány, ELTE, 2003.
Dr. habil., ELTE, 2012.

Kutatási téma: nyelvészet (stilisztika, retorika, szemantika, szövegtan, anyanyelv-pedagógia), irodalomtörténet: Krúdy Gyula életműve

Publikációk

(Válogatott publikációk: nyíregyházi, ill. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vonatkozású publikációk)

I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

1. A halmozás alakzata. A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. 2004. 151 p.
Ismertetés:
Minya Károly: A halmozás alakzata. Pedagógiai Műhely. 2005. 1. szám. 60–61.
Kemény Gábor: Pethő József: A halmozás alakzata. Nyr. 2005. 2. szám. 250–254.
Minya Károly: A halmozás alakzata. Magyartanítás. 2005. 4. szám. 37–38.
Kelecsényi László: Pethő József: A halmozás alakzata. Élet és Irodalom. 2005. 43. szám. 23.
Rozgonyiné Molnár Emma: Pethő József: A halmozás alakzata. Módszertani Közlemények. 2005. 4. szám. 188.
Heltainé Nagy Erzsébet: Könyv a halmozás alakzatáról. Édes Anyanyelvünk 2006. 2. szám. 15.
V. Raisz Rózsa: Pethő József: A halmozás alakzata. Irodalomtörténet 2007. 614–617.
Hivatkozik rá:
Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. In: Jenei Teréz–Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004. 20. (A PhD-dolgozatként megvédett kéziratos változatra való hivatkozás.)
Tátrai Szilárd: Műfaj és stílus. In: Jenei Teréz–Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004. 85., 89. (A PhD-dolgozatként megvédett kéziratos változatra való hivatkozás.)
Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2007. 23.
Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr. 2007. 260.
V. Raisz Rózsa: Halmozástípusok Márai-szövegekben. In: Galgóczi László–Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. JGYF Kiadó, Szeged. 2006. 328.
Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Osiris Kiadó. Budapest. 2007. 496.
Szenderák Gabriella: Gyula Krúdy and the psychoanalysis. In: Majoros Pál (szerk.): Reformok útján. A BGF Tudományos Évkönyve. 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola. Budapest. 450–451.
Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr 2008. 298.
Szikszainé Nagy Irma: Alakzatfunkciók. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2008. 61.
Cs. Jónás Erzsébet: Antiklimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2008. 105.
Jenei Teréz: Felsorolás. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2008. 238.
Cs. Jónás Erzsébet: Klimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2008. 337.
Kemény Gábor: A Nyugat stílusa – amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2008. 11.
V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. Líceum Kiadó. Eger. 2008. 54. − A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz. 2004.
Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában. Magyar Nyelv. 2009. 162.
Kemény Gábor: Stílusfejlődési tendenciák a századforduló utáni magyar költészetben. Hungarológiai Közlemények. 2009. 108.

2. Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2005. 163 p.
Ismertetés:
Szilassy Eszter: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvjárások. XLIV. 2006. 167–170.
Jenei Teréz: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Pedagógiai Műhely. 2006. 3. szám. 79–81.
Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr. 2007. 258–261.
Hivatkozik rá:
Fried István: „Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak…” A Krúdy-művek álomvilága, álomvilágok Krúdy Gyulája. Műhely 2008/6. 61.
Lőrincz Julianna−V. Raisz Rózsa: Szinonímia. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2008. 565.
II. SZERKESZTETT KÖTET

Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004. 113 p. (Jenei Terézzel közösen szerk.)
Ismertetés:
Minya Károly: A Krúdy-életmű stilisztikai vizsgálatai. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 2005. 4. szám. 536–539.
Kelecsényi László: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Élet és Irodalom. 2005. 43: 23.
Domonkosi Ágnes: Pethő József–Jenei Teréz: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv. 2006. 3. szám. 355–360.
Hivatkozik rá:
Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr. 2007. 259.

III. SZÖVEGKIADÁS (Szerkesztés és bevezető tanulmány)

Krúdy Gyula: Őszinte nyíregyházi kalauz. Krúdy Könyvkiadó. Nyíregyháza. 2008. 133. p. Szerkesztés és bevezető tanulmány (7−23).

IV. TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK

1. Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. Névtani Értesítő. 1999. 299–304.
Hivatkozik rá:
Gintli Tibor: Elbeszélői hang és identitás a Boldogult úrfikoromban című regényben. In: Kenyeres Zoltán–Gintli Tibor (szerk.): Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Anonymus. Budapest. 2002. 157.
Gintli Tibor: „Valaki van, aki nincs”. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2006. 28.
2. Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza. 2000. 23–33.
3. „Aki az igazi nevünkön nevez végre…” Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. Névtani Értesítő. 22. 2000. 97–103.
Hivatkozik rá:
Gintli Tibor: „Valaki van, aki nincs”. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2006. 192.
4. A halmozás Krúdy Gyula első Szindbád-kötetében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 2001. 1. szám. 81–92.
5. Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. In: Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Kiadó. Budapest. 2001. 197–202.
Ismertetés:
Péter Mihály: A metafora grammatikája és stilisztikája. Magyar Nyelvőr. 2003. 1. szám. 111.
Hivatkozik rá:
Kemény Gábor: A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában. In: Jenei Teréz–Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004. 46.
6. A halmozás szerepe a Szindbád ifjúsága második kiadásában. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): Bölcsészettudomány a millennium évében. Bessenyei György Könyvkiadó. 2001. Nyíregyháza. 9–26.
7. Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. Magyar Nyelvőr. 2001. 465–477.
Hivatkozik rá:
Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány. 2004. Nyíregyháza. 55.
Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz–Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004. 75.
Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz–Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004. 94.
8. Koherencia és adjekció (Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez). In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2003. 169–182.
Ismertetés:
L. Erdélyi Margit: Az alakzatkutatásról. Irodalmi Szemle. 2005. 2. szám. 70.
Hivatkozik rá:
Tolcsvai Nagy Gábor: Az alakzatok kognitív nyelvészeti megalapozása. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2003. 226.
Jenei Teréz: A szabad függő beszéd mint stílusalakító tényező Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. In: Jenei Teréz–Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004. 42.
9. „Hogy író lettem, azt neki köszönhetem…” Krúdy alma materéről és kedves tanárairól. Pedagógiai Műhely. 2003. 3. szám. 49–52.
10. A gordonka hangja. Krúdy stílusáról. Magyartanítás. 2003. 4. szám. 3–7.
11. A „szöveg születése”. A Szindbád ifjúsága textualitásának kérdéséhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 2003. 4. szám. 385–399.
12. „Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt”. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József–Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2004. 54–61.
Ismertetés:
Domonkosi Ágnes: Pethő József–Jenei Teréz: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv. 2006. 3. szám. 357–358.
13. A hazalátogató Krúdy. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 2005. 409–414.
14. Állandóság és változás a „Krúdy-stílus”-ban. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás I. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest–Debrecen. 2007. 337–346.
15. Krúdy és Móricz: keletiek a Nyugatban. Pedagógiai Műhely. 2008. 3. szám. 5–10.
16. A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. In: P. Lakatos Ilona–Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza. 2008. 69–79.
17. „Legjobban azonban a hangja tetszett…” Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2008. 31−40.
Ismertetés:
Nagy L. János: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelvőr 2009. 334.
18. Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. In: Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. Budapest. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. 2008. 597–603.
19. Megszemélyesítés és tárgyiasítás a Nyírség „lírai mitológiájá”-ban. Adalékok Krúdy Gyula N. N. című kisregényének stílusvizsgálatához. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 2009. 2. szám. 246–252.

V. ISMERTETÉSEK

1. Megyénk története – nevekben és számokban. Fábián Lajos–Mező András–Kovacsics József: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 16. Szabolcs–Szatmár-Bereg megye. Pedagógiai Műhely. 2001. 1. szám. 55–56.
2. „Eurókönyvek”. Két nyíregyházi tanulmánykötet Európáról. Mihalovics Árpád (szerk.): Tanulmányok a politikai szaknyelvről. Pedagógiai Műhely. 2001. 3. szám. 93–94.

VI. ELŐADÁS-ÖSSZEFOGLALÓK KONFERENCIAKIADVÁNYOKBAN

1. Ismétlés és hírérték a Szindbád ifjúságában. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza. 1999. 59.
2. Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. In: Vass Lajosné (szerk.): Életesélyek az ezredfordulón. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza. 2000. 58.
3. Ismétlődő motívumok a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. In: Vass Lajosné (szerk.): A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza. 2000. 79–80.
4. Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. In: Görömbei András–Maticsák Sándor–Takács Miklós (szerk.): VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. H. n. [Debrecen.] 2006. 261.

VII. ISMERETTERJESZTŐ CIKKEK

Számos kisebb irodalom- és helytörténeti tárgyú ismeretterjesztő cikkem jelent meg a Kelet-Magyarország című megyei napilapban és Nyíregyháza hetilapjában, a Nyíregyházi Naplóban.

Történet

Ennyi ideje regisztrált felhasználó
10 év 12 hét

Képajánló

T_275

Menü

Belépés

Az oldal üzemeltetője