Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Kujbusné Mecsei Éva

Kujbusné Mecsei Éva képe

Személyes információk

Név
Kujbusné Mecsei Éva

Szakmai információk

Szakmai önéletrajz

1980-ban végeztem Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Egy évig tanítottam Ófehértón az általános iskolában. 1987 szeptemberétől dolgozom a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban. Munka mellett végeztem el a Kossuth Lajos Tudományegyetem kiegészítő történelem szakát, 1992-ben diplomáztam.
Az 1997/98-as tanévtől — kisebb megszakításokkal — a Nyíregyházi Főiskola óraadójaként a Bevezetés a történettudományba, a Honismeret, valamint a Bevezetés a levéltári ismeretekbe tantárgyat tanítom. 2007-től a Debreceni Egyetem Történeti Intézete által szervezett Ph.D. vizsgákon és védéseken meghívott vizsgáztatói és bizottsági tagi feladatokat látok el.
2007-ben szerkesztőbizottsági tagja voltam a levéltárosok szakmai folyóiratának, a Levéltári Szemlének.
Levéltári munkám során leginkább a 18–19. századi iratokkal, Szabolcs megye és Nyíregyháza történetével foglalkozom. Több éves városkutatásom eredményeként készült el a Nyíregyháza mezőváros igazgatását és gazdálkodását vizsgáló doktori értekezésem, amelyet a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1995-ben védtem meg. Ugyanebben az évben jelent meg az általam válogatott és sajtó alá rendezett nyíregyházi végrendeleteket tartalmazó forrásválogatás kötet. Nyíregyháza újratelepítés utáni éveinek legfontosabb dokumentumát, az V. Ferdinánd által kiadott privilégiumlevelet 1997-ben jelentette meg a levéltár hasonmás kiadásban, ennek bevezető tanulmányában mutattam be Nyíregyháza korabeli törekvéseit. A millenniumra szerkesztettem Szabolcs vármegye 1837-es pecsétjét adományozó oklevelének hasonmás kiadását. A Szabolcs vármegye 19. századi mindennapjait bemutató forrás- és szemelvénygyűjtemény, amelyet Fazekas Rózsa főiskolai tanárral közösen összeállítottunk össze, 2000-ben jelent meg. A Nyíregyháza mezőváros statutumaiból válogató forrásgyűjtemény, amelyet Galambos Sándor kollégámmal együtt szerkesztettünk, 2001-ben hagyta el a nyomdát. 2003-ban Nyíregyháza újratelepítésének 250. évfordulójára jelenhettek meg szerkesztésemben a jubileumra az újratelepítés évszázadának legfontosabb összeírásai is a városi társadalmat elemző bevezető tanulmányommal. Ekkor jelent meg az egy évtizedes kutatást lezáró, a város igazgatásában részt vevő tisztségviselőknek a feladatkörét körvonalazó kötet is, amely válogatást ad a legfontosabb hivatali utasításokból is, ill. közli a tisztségviselők archontológiáját. Ezt a kutatást egészítettem ki Ph.D. dolgozatomban a mezővárosi jellemzők elemzésével. A munkát 2005. június 10-én védtem meg a Debreceni Egyetemen.
1999-től részt veszek a levéltár különböző sorozataiban megjelenő kiadványok szerkesztésében. Több hazai konferencián, valamint a szlovák és ukrán levéltárosok-történészek által szervezett tanácskozásokon tartott előadásaim tanulmánykötetekben és szakfolyóiratokban is megjelentek.
Jelenleg a Nyíregyházát újratelepítő Károlyi család tagjainak mindennapjait, valamint a 19. századi városi mentalitástörténeti forrásokat kutatom.
1997-től a levéltár tudományos titkáraként, 2005 januárjától igazgatóhelyettesként, 2008. december 1-től pedig az intézmény igazgatójaként dolgozom.
Munkámat és kutatásaimat 2002-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány a Tudományért-díj-jal ismerte el. 2003-ban megkaptam a Nyíregyháza tudományos életéért-díj-at.

Publikációk

VÁROSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

TANULMÁNYOK:

Nyíregyházi vásárok (1796–1837). In: Helytörténeti tanulmányok, IX. Szerk. Dr. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993. 13–40.

Evangélikus tanítók Nyíregyházán a XIX. század elején. Pedagógiai Műhely, 1995/1.

Nyíregyháza mezőváros gazdálkodása. In: Helytörténeti tanulmányok, XI. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1995. 47–92.

Vázlat az újratelepülő Nyíregyháza elöljáróságának társadalomrajzához. In: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. Á. Varga László. Debrecen, 1995. 83–94.

Nyíregyháza mezőváros közösségi gazdálkodásának szervezete (1753–1837). Levéltári Szemle, 1996/3. 3–17.

Nyíregyháza szabad és privilégiált mezővárossá válása. In: Nyíregyháza kiváltságlevele, 1837. Nyíregyháza, 1997.

Nyíregyháza szabad és privilégiált város. Százhatvan éve történt. Kelet-Magyarország, 1997. augusztus 30.

Amikor már csak királyi kegy segíthetett... (Nyíregyháza útja az 1837-es kiváltságlevél elnyeréséig). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1997/4. 377–396.

Pusztuló faluból virágzó mezőváros (Migrációs okok, lehetőségek és következmények Nyíregyházán, 1753–1837). In: Migráció (Tanulmánygyűjtemény). I. Szerk. Illés Sándor – Tóth Pál Péter. Bp., 1998. 27–42.

Villanások az 1848-as nyíregyházi tavaszról. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Szerk. Takács Péter. Debrecen, 1998. 421–427. Benczúr Zsuzsanna emlékképei a szabadságharc bukását követő évekről (1849–1854). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1999/3. 305–333.

Hajdani hálapénzek (Mennyit fizethetett Nyíregyháza az 1837-es kiváltságlevélért). In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIII. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva – Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999. 41–50.

Miből váltakozott meg földesuraitól Nyíregyháza? (A város és a városiak vagyonképessége a XIX. század elején) In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000. 93–131.

Időjárási adatok a XIX. század eleji Nyíregyházáról. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XV. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2001. 221–239.

Migráció Nyíregyházán 1753–1837 között. In: Migráció. Szerk. Novák Veronika. Galánta, 2001. – Migrácia v Nyíregyháze v rokoch 1753–1837. In: Editor: Veronika Nováková. Galata, 2001.

Károk és katasztrófák Nyíregyházán a XVIII–XIX. századi források tükrében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2002/2. 177–191.

Nyíregyháza önkormányzata, 1753–1848. Nyíregyháza, 2003.

Nyíregyháza mezővárosi fejlődésének sajátosságai az újratelepítés utáni évtizedekben. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003. 187–203.

„Nyíregyházán láttam egész nagyságában az örökváltság eszméjét, magát tanúsítani”. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2003/3. 252–272.

Migráció és peregrináció Nyíregyházán (1753–1848). In: Nyíregyháza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 2003. 95–115.

Női jogok Nyíregyháza mezővárosban a végrendeletek tükrében. In: Archivum Sala Levéltári Évkönyv II. Szerk. Gaucsík István. Vágsellye, 2005. 104–120.

Nyíregyházi peregrinusok a XIX. sz. első felében. In: Nemzetek és birodalmak. Tanulmányok dr. Kávássy Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Czövek István. Nyh., 2005. 75–95.

A betelepülés évtizedei. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007. 4. sz. 393 – 434.

A megváltakozás időszaka I. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2008. 1. sz

A megváltakozás időszaka II. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2008. 2. sz

„Kegyeskedjenek Nyíregyháza városa kebelibe bevenni…” Lakos- és polgárjog Nyíregyházán (1753–1848) In: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Obornyi Teréz, Á. Varga László. Eger, 2008. 315–325.

Az újratelepült Nyíregyháza kapcsolatrendszere (1753–1848) – In: Urbs, magyar várostörténeti Évkönyv, II. főszerk. Á. Varga László. Bp., 2008. 347–361.

A megváltakozás időszaka III. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2009. 2. sz

FORRÁSKÖZLÉSEK:

Hagyatéki iratok (Szabolcsi nemesek és nyíregyházi mezővárosi polgárok végrendeletei, hagyatéki leltárai és árvagyámi számadásai a XIX. század első feléből). In: Helytörténeti tanulmányok, IX. Szerk. Dr. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993. 41–108.

Nyíregyházi testamentumok (1789–1848) (Forrásválogatás). A forrásokat válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1995.

Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva: A reformkori Nyíregyháza hétköznapjai. (Susztek Sámuel feljegyzései, I.) (Forrásközlés). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998/1. 1–29.

Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva: A reformkori Nyíregyháza hétköznapjai. (Susztek Sámuel feljegyzései, II.) (Forrásközlés). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998/2. 123–157.

Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott… (Forrásválogatás). A bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2001.

Pro memoria. Nyíregyházi összeírások, 1752–1850. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2003.

SZERKESZTÉSEK:

Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott… (Forrásválogatás). A bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2001.

Pro memoria. Nyíregyházi összeírások, 1752–1850. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2003.

KÖNYVISMERTETÉSEK:

Családi tükrön átszűrődő várostörténeti mozaikok. Tóthné Bordé Katalin: A Jóba nyomdászdinasztia története c. könyvéről Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2006/1. 105–109.

Tóthné Bordé Katalin: A Jóba dinasztia c. könyvéről. Könyvtári Kishíradó, 2005. dec. 12–14.

Városi elit, városi önkormányzat a 20. század elején. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2008. 3. sz. 395 – 395.

ELŐADÁSOK:

Gazdálkodásirányítás Nyíregyházán a betelepüléstől az 1837-es privilégium elnyeréséig – Nemzetközi Levéltári Napok, Nyíregyháza (1994. október 14.)

Pusztuló faluból virágzó mezőváros (Migrációs okok, lehetőségek és következmények Nyíregyházán 1753–1837) – KSH, Migráció konferencia, Budapest (1997. november 10.)

Nyíregyháza elöljárósága a XVIII. század második felében – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2000. február 28.)

Migráció Nyíregyházán 1753–1837 között – Migráció konferencia, Vágsellye (2000. szeptember 8.)

Halálra ítélve (Benczúr Miklós) – Nagyszőllősi Napok, Nagyszőllős (2002. október 6.) –

Hivatalok és hatáskörök az újratelepített Nyíregyházán – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2003. február 24.)

Az újratelepített Nyíregyháza a várossá válás útján – Városnap, Nyíregyháza (2003. május 16.)

Nyíregyháza újratelepítése – XXXI. Országos Honismereti Akadémia, Nyíregyháza (2003. július 2.)

Az újratelepített Nyíregyháza kapcsolatrendszere (1753–1848) – Nemzetközi Levéltári Napok, Nyíregyháza (2003. szeptember 25.)

Migráció és peregrináció Nyíregyházán (1753–1848) – NYF Földrajz Tanszék, Nyíregyháza (2003. november 18.)

„Erkölcsi élet” Nyíregyházán a XVIII–XIX. században – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2004. február 24.)

Női jogok Nyíregyháza mezővárosban a végrendeletek tükrében – Vágsellyei Levéltári Napok (2004. szept. 10.)

Egy sikertörténet margójára. Nyíregyháza örökváltsága – Nemzetközi Levéltári Napok (2004. szept. 23.)

Nők Nyíregyházán a XVIII–XIX. században – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2005. február 14.)

Nyíregyházi évszázadok – Magyar Öreg Cserkészek Országos Találkozója, Nyíregyháza Szent Imre Gimnázium (2005. augusztus 16.)

Hírek a XIX. századi Nyíregyházáról – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2006. január 23.)

LEKTORÁLÁSOK:

– Tóth Sándor: Zenei élet Nyíregyházán a XIX. században. Nyíregyháza, 2000.

VÁROSTÖRTÉNETI KUTATÁSSAL KAPCSOLATOS PUBLIKÁCIÓIM

TANULMÁNYOK:

1. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva: Egy tudós portréjához. [Balogh István] Pedagógiai Műhely, 1992/2. 56–59.

2. Nyíregyházi vásárok (1796–1837). In: Helytörténeti tanulmányok, IX. Szerk. Dr. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993. 13–40.

3. Nemesi jogvédelem Szabolcs vármegyében 1790-ben. In: Helytörténeti tanulmányok, X. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1994. 81–86.

4. Evangélikus tanítók Nyíregyházán a XIX. század elején. Pedagógiai Műhely, 1995/1.

5. Nyíregyháza mezőváros gazdálkodása. In: Helytörténeti tanulmányok, XI. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1995. 47–92.

6. Vázlat az újratelepülő Nyíregyháza elöljáróságának társadalomrajzához. In: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. Á. Varga László. Debrecen, 1995. 83–94.

7. Nyíregyháza mezőváros közösségi gazdálkodásának szervezete (1753–1837). Levéltári Szemle, 1996/3. 3–17.

8. Nyíregyháza szabad és privilégiált mezővárossá válása. In: Nyíregyháza kiváltságlevele, 1837. Nyíregyháza, 1997.

9. Nyíregyháza szabad és privilégiált város. Százhatvan éve történt. Kelet-Magyarország, 1997. augusztus 30.

10. Amikor már csak királyi kegy segíthetett... (Nyíregyháza útja az 1837-es kiváltságlevél elnyeréséig). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1997/4. 377–396.

11. Az 1790–91-es diétai történések a szabolcsi követjelentések tükrében. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XII. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1997. 101–127.

12. Varázslatos tájak: A Felső-Tisza-vidék. (Történelmi adatok). Szerk. Tóth M. Ildikó. Nyíregyháza, 1997.

13. Röviden a diplomatikáról. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Füzetek. I. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1998. 9–24.

14. Pusztuló faluból virágzó mezőváros (Migrációs okok, lehetőségek és következmények Nyíregyházán, 1753–1837). In: Migráció (Tanulmánygyűjtemény). I. Szerk. Illés Sándor – Tóth Pál Péter. Bp., 1998. 27–42.

15. Villanások az 1848-as nyíregyházi tavaszról. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Szerk. Takács Péter. Debrecen, 1998. 421–427.
16. Benczúr Zsuzsanna emlékképei a szabadságharc bukását követő évekről (1849–1854). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1999/3. 305–333.

17. Hajdani hálapénzek (Mennyit fizethetett Nyíregyháza az 1837-es kiváltságlevélért). In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIII. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva – Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999. 41–50.

18. Ünnepek és ünnepségek. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Füzetek, III. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1999. 79–101.

19. Hétköznapok a XVIII–XIX. században. In: Gávavencsellő (Tanulmányok Gávavencsellő történetéről). Szerk. Nagy Ferenc. Gávavencsellő, 2000. 75–102.

20. Miből váltakozott meg földesuraitól Nyíregyháza? (A város és a városiak vagyonképessége a XIX. század elején) In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000. 93–131.

21. Szabolcs vármegye pecsétjei. In: Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836. (hasonmás kiadás) Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

22. Szócikkek. Révai Új Lexikon. Szerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 1999–2000.

23. Időjárási adatok a XIX. század eleji Nyíregyházáról. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XV. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2001. 221–239.

24. Migráció Nyíregyházán 1753–1837 között. In: Migráció. Szerk. Novák Veronika. Galánta, 2001. – Migrácia v Nyíregyháze v rokoch 1753–1837. In: Editor: Veronika Nováková. Galata, 2001.

25. Károk és katasztrófák Nyíregyházán a XVIII–XIX. századi források tükrében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2002/2. 177–191.

26. Nyíregyháza önkormányzata, 1753–1848. Nyíregyháza, 2003.

27. Nyíregyháza mezővárosi fejlődésének sajátosságai az újratelepítés utáni évtizedekben. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003. 187–203.

28. „Nyíregyházán láttam egész nagyságában az örökváltság eszméjét, magát tanúsítani”. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2003/3. 252–272.

29. Migráció és peregrináció Nyíregyházán (1753–1848). In: Nyíregyháza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 2003. 95–115.

30. Női jogok Nyíregyháza mezővárosban a végrendeletek tükrében. In: Archivum Sala Levéltári Évkönyv II. Szerk. Gaucsík István. Vágsellye, 2005. 104–120.

31. Nyíregyházi peregrinusok a XIX. sz. első felében. In: Nemzetek és birodalmak. Tanulmányok dr. Kávássy Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Czövek István. Nyh., 2005. 75–95.

32. A betelepülés évtizedei. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007. 4. sz. 393 – 434.

33. A megváltakozás időszaka I. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2008. 1. sz

34. A megváltakozás időszaka II. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2008. 2. sz

35. „Kegyeskedjenek Nyíregyháza városa kebelibe bevenni…” Lakos- és polgárjog Nyíregyházán (1753–1848) In: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Obornyi Teréz, Á. Varga László. Eger, 2008. 315–325.

36. Az újratelepült Nyíregyháza kapcsolatrendszere (1753–1848) – In: Urbs, II. Szerk. Lukács Anikó (megjelenés alatt)

37. A megváltakozás időszaka III. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2009. 2. sz.

38. EMLÉKET A LEGNAGYOBBAKNAK! Fodor István köszöntése – megjelenés alatt

FORRÁSKÖZLÉSEK:

1. A Rákosi-diktatúra első évei. (Forrásválogatás). In: Dokumentumok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetéből 1948–1958. Szerk. Botár József. Nyíregyháza, 1990.

2. Hagyatéki iratok (Szabolcsi nemesek és nyíregyházi mezővárosi polgárok végrendeletei, hagyatéki leltárai és árvagyámi számadásai a XIX. század első feléből). In: Helytörténeti tanulmányok, IX. Szerk. Dr. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993. 41–108.

3. Nyíregyházi testamentumok (1789–1848) (Forrásválogatás). A forrásokat válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1995.

4. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva: A reformkori Nyíregyháza hétköznapjai. (Susztek Sámuel feljegyzései, I.) (Forrásközlés). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998/1. 1–29.

5. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva: A reformkori Nyíregyháza hétköznapjai. (Susztek Sámuel feljegyzései, II.) (Forrásközlés). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998/2. 123–157.

6. Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836. (hasonmás kiadás) Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

7. Mindennapok Szabolcs és Szatmár megyében a XIX. században. (Forrás- és szemelvénygyűjtemény). A forrásokat és a szemelvényeket válogatta, a jegyzeteket készítette és szerkesztette: Fazekas Rózsa, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

8. Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott… (Forrásválogatás). A bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2001.

9. Pro memoria. Nyíregyházi összeírások, 1752–1850. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2003.

10. Pro patria. Tanulmányok. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004.

Nyíregyháza dualizmus kori forrásai – internetes adatbázis - http://www.szabarchiv.hu/drupal/forrasok

Krasznay Péter naplójegyzetei, 1861-1916. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Takács Péter. A bevezető tanulmányt írta Takács Péter. Közreadja: Bene János, Fazekas Rózsa, Kujbusné Mecsei Éva, Takács Péter. Nyíregyháza, 2010.

SZERKESZTÉSEK:

1. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Füzetek. I., II. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1998.

2. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIII. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva – Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999.

3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (Levéltárismertető). Összeállították: Balogh István, Kujbusné Mecsei Éva, Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1999.

4. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Füzetek, III. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1999.

5. Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836. (hasonmás kiadás) Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

6. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

7. Mindennapok Szabolcs és Szatmár megyében a XIX. században. (Forrás- és szemelvénygyűjtemény). A forrásokat és a szemelvényeket válogatta, a jegyzeteket készítette és szerkesztette: Fazekas Rózsa, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

8. Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott… (Forrásválogatás). A bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2001.

9. Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár közös kiadása. Debrecen–Nyíregyháza, 2002.

10. Pro memoria. Nyíregyházi összeírások, 1752–1850. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2003.

11. Pro patria. Tanulmányok. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004.

12. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVII. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2006.

13. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVIII. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. A szerk. mts. Sivadó László. Nyíregyháza, 2008.

14. Balogh István: Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén. Nyíregyháza, 2008.

Krasznay Péter naplójegyzetei, 1861-1916. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Takács Péter. A bevezető tanulmányt írta Takács Péter. Közreadja: Bene János, Fazekas Rózsa, Kujbusné Mecsei Éva, Takács Péter. Nyíregyháza, 2010.

KÖNYVISMERTETÉSEK:

1. Ifj. Bartha János: Mária Terézia. Szabolcs-szatmári Szemle, 1989/1. 119–121.

2. Pók Judit: Szabolcs vármegye katonai leírása 1782–1785. Pedagógiai Műhely, 1992/6. 56–58.

3. Királytelek története. Pedagógiai Műhely, 1993/3. 53–55.

4. Pók Judit: Szatmár vármegye katonai leírása 1782–1785. Pedagógiai Műhely, 1993/6. 58–60.

5. Újra és újra felfedezni a szülőföldet. Tóth Béla – Hapák József: Ahol a csillagok ragyognak. Nyíregyháza, 2001. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2001/4. 360–362.

6. Horváth József – Dominkovits Péter: 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek. Soproni Szemle, 2001/4. 453–456.

7. Egy család évszázadai. A Budaházi és veskóczi Budaházy család története. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004/4. 511– 514.

8. Családi tükrön átszűrődő várostörténeti mozaikok. Tóthné Bordé Katalin: A Jóba nyomdászdinasztia története c. könyvéről Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2006/1. 105–109.

9. Tóthné Bordé Katalin: A Jóba dinasztia c. könyvéről. Könyvtári Kishíradó, 2005. dec. 12–14.

10. Források és tanulmányok Erdély és a Partium történetéből. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007. 4. sz. 523 – 531.

11. Városi elit, városi önkormányzat a 20. század elején. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2008. 3. sz. 395 – 395.

ELŐADÁSOK:

1. Nemesi jogvédelem Szabolcs megyében 1790-ben – Nemzetközi Levéltári Napok, Nyíregyháza (1993. október 10.)

2. Gazdálkodásirányítás Nyíregyházán a betelepüléstől az 1837-es privilégium elnyeréséig – Nemzetközi Levéltári Napok, Nyíregyháza (1994. október 14.)

3. Pusztuló faluból virágzó mezőváros (Migrációs okok, lehetőségek és következmények Nyíregyházán 1753–1837) – KSH, Migráció konferencia, Budapest (1997. november 10.)

4. Nyíregyháza elöljárósága a XVIII. század második felében – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2000. február 28.)

5. Migráció Nyíregyházán 1753–1837 között – Migráció konferencia, Vágsellye (2000. szeptember 8.)

6. Mindennapok a reformkori Szabolcs vármegyében – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2001. február 12.)

7. Halálra ítélve (Benczúr Miklós) – Nagyszőllősi Napok, Nagyszőllős (2002. október 6.) –

8. Hivatalok és hatáskörök az újratelepített Nyíregyházán – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2003. február 24.)

9. Az újratelepített Nyíregyháza a várossá válás útján – Városnap, Nyíregyháza (2003. május 16.)

10. Nyíregyháza újratelepítése – XXXI. Országos Honismereti Akadémia, Nyíregyháza (2003. július 2.)

11. Az újratelepített Nyíregyháza kapcsolatrendszere (1753–1848) – Nemzetközi Levéltári Napok, Nyíregyháza (2003. szeptember 25.)

12. Migráció és peregrináció Nyíregyházán (1753–1848) – NYF Földrajz Tanszék, Nyíregyháza (2003. november 18.)

13. „Erkölcsi élet” Nyíregyházán a XVIII–XIX. században – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2004. február 24.)

14. Női jogok Nyíregyháza mezővárosban a végrendeletek tükrében – Vágsellyei Levéltári Napok (2004. szept. 10.)

15. Egy sikertörténet margójára. Nyíregyháza örökváltsága – Nemzetközi Levéltári Napok (2004. szept. 23.)

16. Nők Nyíregyházán a XVIII–XIX. században – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2005. február 14.)

17. Nyíregyházi évszázadok – Magyar Öreg Cserkészek Országos Találkozója, Nyíregyháza Szent Imre Gimnázium (2005. augusztus 16.)

18. Hírek a XIX. századi Nyíregyházáról – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2006. január 23.)

Báltörténet – Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2009. február 7.)

Múltról mindenkinek. Közművelődési munka a SZSZBML-ben – MLE-BFL (Budapest, 2009. jún. 3.)

A SZSZBML helye, szerepe a városban – Kossuth Gimnázium, Bessenyei Társaság, Nyíregyháza (2009. október 29.)

Hajdan volt bálok – Nyíregyházi Főiskola Könyvtára – Ötórai tea a könyvtárban (2009. nov. 5.)

Közös dolgaink – Megyei jegyzői értekezlet, Nyíregyháza, (2009. dec. 8.)

Főúri mindennapok Múzeumbaráti Kör, Nyíregyháza (2010. január 17.)

LEKTORÁLÁSOK:

1. Tóth Sándor: Zenei élet Nyíregyházán a XIX. században. Nyíregyháza, 2000.

2. Jászberényi végrendeletek (1755–1876). Szerk. Czégény Istvánné. (Forrásválogatás). Szolnok Megyei Levéltár Kiadványai, 2001.

3. Tóth Sándor: Kossuth-emlékek Szabolcsban. Nyíregyháza, 2003.

4. Kovács Ilona: Debreceni testamentumok a 16–19. századból. Debrecen, 2006.

5. Szántó László: Szorgalmas Szorgalmatos. Nyíregyháza, 2007.

Történet

Ennyi ideje regisztrált felhasználó
9 év 35 hét

Képajánló

76_38_1_Latkep_1900

Menü

Belépés

Az oldal üzemeltetője